تغيير

شماره صفحه در چاپ 1392

شماره صفحه درچاپ 1391

حذف خود آزمايي شماره 1و2 از ص 3 وادغام با خود آزمايي ص 2

3

2و3

پاراگراف اول ستون دوم خط دوم :از نوع تركيب ....تا آخر جمله حذف و جايگزين شده با :به علت تنوع مونومرها ،تعداد وتكرار وترتيب قرار گيري متفاوت آنهاست كه

 پلي مرهاي متفاوتي به وجود مي آيند .

 

2:پاراگراف آخر ستون دوم خط دوم

3

شكل 1-7 روي پيكان هابه راست  آنزيم 1 و به چپ آنزيم 2 اضافه شده است .

4

4

پاراگراف دوم ستون اول اولين جمله :جمله تغيير يافته : پلي ساكاريد ها در ساختار سلول ها واستحكام آن ها نيز نقش دارند .

4: پاراگراف سوم ستون دوم اولين جمله

5

پاراگراف دوم ستون دوم خط چهارم :(فيبر ) اضافه شده است .

4: پاراگراف آخر  ستون دوم خط چهارم 

5

حذف خود آزمايي شماره 4

-

5

ستون اول اولين پاراگراف: حذف كلمه روغن

6

6

زير عنوان موم ها اضافه شده :موم ها

 پلي مر اسيد هاي چرب طويل هستند و...

اضافه شدن شكل ساختار كلي

 استروئيد ها*

حذف خود آزمايي هاي 1و2و3و7

7

7

pH حذف بيشتر بدانيد

-

9

آخرين جمله زير عنوان آنزيم ها چگونه عمل مي كنند : 

pH به جاي تغييرات اسيدي،تغييرات

اضافه شدن" هيدروليز كننده" به زير نويس شكل

10

10

حذف آخرين پاراگراف ستون دوم:امروز...كشت مي دهند . وحذف فعاليت 4-1

-

11

ستون اول  آخرين جمله :

پيچيده به جاي پلي مر

 ساده به جاي مونومر ها آمده

11

12

پاراگراف دوم ستون دوم (ريبوز ) به جاي پنتوز آمده

12

12

حذف فعاليت 5-1 وخود آزمايي هاي 4و5و6 از خود آزمايي هاي اين صفحه واضافه شدن شماره 6 از ص 15 به اين جا

 

13

حذف فعاليت 6-1

 

14

حذف شماره 2و6 از فعاليت 7-1

13

15

تغيير

شماره صفحه در چاپ 1392

شماره صفحه درچاپ 1391

تغيير شكل تريكودينا*

14

16

برابر ستون دوم خط دوم :1000 برابر به 2000

15 ستون اول خط ماقبل آخر پاراگراف سوم

17

فعاليت 2- 1تغيير شكل ميكروسكوپ و

تغيير در متن فعاليت *

17

19

پاراگراف اول واولين خط پاراگراف دوم تغيير كرده است به : اندازه بيشتر

 سلولهاي هاي گياهي وجانوري بين

mµ 10 تا 100 است.اندازه سلول هاي دراز عصبي وماهيچه اي وسلول هاي تخم بسياري از جانوران بيش از اين مقدار است .اندازه شكل هر سلول به عوامل مختلفي بستگي دارد .

19

21

ستون دوم خط اول : اندامك به ساختار 

ستون دوم خط دوم:

توليد مثل به تكثير تبديل شده

ستون اول خط ماقبل آخر: ص19

ستون اول خط آخر

21

حذف خود آزمايي 2

پاراگراف دوم از وقتي سلول ها تا آخر جمله حذف شده

22

ستون دوم خط دوم :حذف جمله  :اندازه بيشتر سلول هاي ......است .

 

22

تغيير شكل 9- 2شكل سلول باكتري*

20

23

عبارت اندامك غشادار به اندامك تبديل شده

21

23و25

 

ستون اول پاراگراف دوم ،خط ماقبل آخر بعد از علامت سوال:"به علت وجود غشاء"

 اضافه شده

اندامك هايي كه ......تا آخر جمله حذف شده

ستون دوم اولين سطر تغيير كرده به :درخواهيد يافت كه تفاوت هايي در نوع اندامك هاي اين سلول ها وجود دارد.

23ستون اول پاراگراف ماقبل آخر

25

ستون دوم پاراگراف دوم قبل از بر خلاف اضافه شده:" به سلول هاي گياهي كه ديواره سلولي آن برداشته شده است پروتوپلاست

 مي گويند ."

ستون دوم پاراگراف دوم ص23

شكل 24-6ازص93 (چاپ 91) به اين جا منتقل شده

24

26

انتهاي پاراگراف اول اضافه شده :همچنين ريبوزوم ها درون ميتوكندري وكلروپلاست نيز وجود دارند.

23آخرين جمله

كلمه ماقبل آخر بالاي عنوان ساختار غشاي سلولي.....: كلمه مجاورت به مقابل  تبديل شده.

زير عنوان ساختار غشاي سلولي :اولين پاراگراف خط ماقبل آخر قبل از پايان جمله اضافه شده  : يعني نفوذ پذيري انتخابي دارد .

24

27

تغيير

شماره صفحه درچاپ 1392

شماره صفحه درچاپ 1391

 خود آزمايي :حذف شماره 5تا 9 از خود آزمايي 2-2 وشماره 2و3 از خود آزمايي 3-2 وادغام آن ها

28و29

 

 

ستون اول آخرين جمله:

ريبوزوم به پيش ساز هاي ريبوزوم  تبديل شده

ستون دوم جمله ماقبل آخر

اين جمله حذف شده :اين دو اندامك از نظر ساختار وعمل با هم تفاوت دارند .

26

ستون اول پاراگراف دوم خط ششم

تجزيه مي كنند به" تغيير مي دهند" تبديل شده

28

31

دستگاه گلژي به جسم گلژي تبديل شده

29

31

شكل 22-2 تغيير كرده است*

31

33

حذف خود آزمايي ها بجز شماره 1،4،6و9

34

خودآزمايي4-2 1شماره هاي او3 در

شماره 5 ساختمان به ساختار وعمل تبديل شده

فعاليت 5-2 شماره1و 2 آن حذف شده

36

شكل انتقال فعال اضافه شده *

35

 38

تغيير شكل 31-2*

37

39

حذف خودآزمايي هاي شماره 1،2و4 از

خود آزمايي 6-2

40

شماره 4 فعاليت 7-2 حذف

تغيير شكل هاي شماره 5 فعاليت *

41

 

تغيير شكل عنواني وعنوان فصل به :سفري در دنياي جانداران

39

42

 اضافه شدن متن  وبيشتر بدانيد *

39،40و41

42

اضافه شدن عنوان :كلني ها ساده ترين جانداران پر سلولي هستند.

42

 

42

ستون دوم اولين جمله :قبل از لوله گوارش

اضافه شدن عبارت :بخشي از

43

 

44

ستون اول خط چهارم : پروتئين هاي حل شده در آن به " پروتئين ها و مواد ديگر"

 

45 ستون اول خط پنجم

 

46

ستون اول خط دهم : عبارت : وبعضي به حفاظت آنها ، اضافه شده

 

 

 

 

 

 

46

47

تغيير

 

 

 

 

شماره صفحه در چاپ 92

 

شماره صفحه در چاپ 91

 

 

ستون اول ابتداي خط ششم :حذف كلمه فقط

همانجا خط دهم :بعد از شاخه هاي جانبي و :

"  كنار برگ ها" اضافه شده

ستون اول ودوم جمله :از كلاهك ريشه .......تا فلس هاي جوانه مي باشد .به بالاي عنوان روپوست در ستون دوم منتقل شده

خط آخر ستون دوم بعد از كلمه پوستك اضافه شده :"از سلول هاي زيرين در برابر ..."

پاراگراف آخر ،اولين جمله پس از كلمه

 ساقه :"وريشه" اضافه شده

 

48

 

48

 

ستون اول زير شكل انتهاي خط دوم

كلمه ساقه حذف وبه جاي آن" اندام هاي هوايي" آمده

شكل 7-3 جايگزين شده با شكل برش عرضي ساقه وريشه گياهان تك لپه ودولپه*

 

     48

49

 

ستون اول خط دوم بعد از ديواره اي :كلمه "نخستين" اضافه شده

زيرعنوان بافت اسكرانشيمي خط چهارم :بعد از ديواره دومين : كلمه" اغلب" آمده

شكل 11-3 جايگزين شده با شكل نماي طولي آوند هاي چوبي*

50

 50

حذف شكل ب(آوند چوبي وسلول هاي پارانشيمي) ازشكل 12-3

51

ادغام فعاليت هاي 1-3و3- 3واضافه شدن توضيح فعاليت*

حذف فعاليت 2-3

حذف خود آزمايي شماره 5-2 ،7 و12

51و52

52

عنوان فصل  به گوارش اصلاح شد

ستون دوم پاراگراف دوم از تغذيه وگوارش در... تا آخرشماره 4 ص55 حذف شده

53

54

ستون اول خط پنجم از پايين :در بيرون از سلول هاي جاندار باشد حذف وبه جاي آن كلمه :"مجزايي" آمده

ستون دوم خط دوم :بعد از اسفنج ها نيز اضافه شده :"كه پر سلولي هستند"

54

55

ستون دوم خط سوم:مواد غذايي به "باقي مانده مواد" تبديل شده

56

57

تغيير

شماره صفحه در چاپ 1392

شماره صفحه درچاپ 1391

انتهاي پاراگراف اول از ستون اول:

 

آنزيم ها به" شيره هاي گوارشي " تبديل شده

 

خط آخر پاراگراف :كلمه خون حذف شده

57

58

شكل 5-4 ساختار بخشي از روده باريك به ص

63(  چاپ 91)و61( چاپ 92 )منتقل شده

 61و58

 

59

ستون دوم پاراگراف ماقبل آخر:"آنزيم ها ....ترشح

 مي شوند ." حذف شده

61

حذف بخش هايي از بيشتر بدانيد

60و61

62 

 

شكل محل اتصال روده كوچك به روده بزرگ اضافه شده از شكل 4-4ص 58 (چاپ 91)

بيشتر بدانيد مسلمانا ن نو آور اضافه شده*

64

اضافه شدن شكل مقايسه طول لوله گوارش در جانور گياهخوار با گوشتخوار*

65

 

همه خود ازمايي ها حذف جز :4و7 و14تا17 و23تا 26،20و21

66

فعاليت 1-4 شماره 1و5 حذف شده

 

67

شكل اسپيرومتر اضافه شده*

70

71

حذف خود ازمايي ها بجز 2و6و7

ب-7 به ظرفيت حياتي اصلاح شده

 

71

پاراگراف مربوط به تكلم به بالاي عنوان سرفه وعطسه ...منتقل شده

72

فعاليت 3-5 خط اول به جاي بيكربنات" معرف بلوم تيمول بلو (آبي رنگ) "آمده

خط دوم :محلول معرف بيكربنات به" محلول رقيق برم تيمول بلو" تبديل شده

درشكل 10- 5 به جاي آب آهك يا محلول بي كربنات    "co2 آمده " معرف

72

73

شماره 1و5 از خود آزمايي حذف شده

74

به بيشتربدانيد متن اضا فه شده:"ابولحسن علي بن عباس مشهور به "اهوازي"پزشك ايراني سده چهارم هجري براي اولين بار درتاريخ پزشكي وبر خلاف دانشمندان ديگر آن زمان كه عقيده داشتند قلب از سه بطن راست ، مياني وچپ تشكيل شده ،بيان كرد كه قلب از دو بطن راست وچپ تشكيل شده است ."

 

76

77

متن1-6 فعاليت اصلاح شده*

78

 

78

تغيير

شماره صفحه در چاپ 1392

شماره صفحه در چاپ 1391

ستون دوم اولين پاراگراف :سرعت انتشار تحريك در ...زياد است  اصلاح شده است به:"سرعت انتشار تحريك در ميوكارد قلب وبافت گرهي آن زياد است ."

79ستون اول بالاي عنوان دريچه قلب ورگها،خط سوم از پايين

 79 

عنوان وتوضيح كارديوگرافي حذف شده

فعاليت 6-2 خلاصه شده است .

 80و79

80

اضافه شدن شكل ساختار رگ هاي

خوني *

81

 

81

خود آزمايي شماره 3 حذف شده

فعاليت شماره 5-ب حذف شده

82

 

82

اضافه شدن شكل تبادل مواد بين مويرگ هاومايع بين سلولي *

84

 

83

خود آزمايي شماره 4و5 حذف شده

86

85

تصحيح شكل سلول هاي سفيد خون :دانه هاي سيتوپلاسم  لنفوسيت ومونوسيت حذف شده وهسته بازوفيل اصلاح شده

 شكل17-6

  87

 

86

ستون اول خط چهارم از پايين

حذف عبارت : "با خاصيت تاكتيك شيميايي"

89

 

88

ستون دوم پاراگراف اول خط چهارم از پايين

حذفي دارد وجمله آخر اصلاح شده  :

حذف جمله :در حساسيت ها (آلرژي ها )نيز تعداد ائوزينوفيل ها ... زياد مي شود .

آخرين جمله اصلاح شده به :....از خون خارج ووارد بافت مي شوند .در اين پديده ،شكل گلبول هاي سفيد تغيير مي كند به طوري كه آن ها مي توانند از منافذ مويرگ هاي خوني عبور كنند .

89

 88

ستون اول خط ماقبل آخر قبل از آخرين جمله اضافه شده :"وبه دنبال آن كم خوني وانسداد رگ ها را ايجاد مي كند كه ممكن است بسيار خطرناك باشد ."

90

89

ستون اول: تغييرشكل ساختار سلول هاي درون پوست*

حذف آخرين پاراگراف

 

92

92

حذف شكل 24-6

تغيير شكل دومسير حركت آب در عرض ريشه گياه *

93

93

حذف شكل 25-6

اضافه شدن شكل عدسك در تنه درخت *

94

94

 

اصلاح متن جهت گيري شعاعي رشته هاي

سلولزي ...*

97

97

تغيير شكل مدل جريان فشاري *

99

حذف خود آزمايي هاي 5و6و8و9و11و14

101

100

تغيير

شماره صفحه در چاپ 1392

شماره صفحه در چاپ 1391

شكل اشام سنج اضافه شده*

102

101

در شكل 1-7 مار هاي خشكي زي به حلزون هاي خشكي زي تبديل شده

104

103

ستون اول خط پنجم از پايين

حذف كلمه كراتينين

104

103

تغيير فعاليت 1-7 تشريح كليه

105

104

حذف خود آزمايي شماره 1و2

107

عنوان :دفع مواد زايد در گياهان به دفع مواد در گياهان تبديل شده

110

108

ستون اول خط سوم : جانداران به جانوران تبديل شده

113

 111

اضافه شدن شكل باله هاو بادكنك شناي ماهي*

114

112

ستون دوم از پايين خط چهارم : "به نام صفحه هنسن" ودر آخرين جمله :"در وسط ...    ديده مي شود"  حذف شده

113

تغيير شكل ساختار ساركومر*

116

114

حذف شكل ساختاربخشي از يك سلول ماهيچه اي

ستون اول بالاي عنوان "انقباض ايزوتونيك" آخرين جمله اصلاح شده به : ....كلسيم ذخيره اي دارند .كلسيم در هنگام تحريك ماهيچه آزاد وسبب آغاز فرايند انقباض مي شود .

117

115

تغيير شكل ساختار استخوان دراز.. *

119

117

تغيير شكل ساختار يك مفصل *

121

119

ستون دوم بالاي عنوان رباط ها استخوان ها ...اضافه شده :"مفصل هايي كه نام برديم از نوع متحرك اند. مفصل هايي مانند مفصل بين مهره اه از نوع نيمه متحرك ومفصل بين استخوان هاي جمجمه از نوع ثابت هستند ."

122

120

به بيشتر بدانيد اضافه شد ه است :" بخشي از كليات قانون به شكستگي هاي استخوان ها ،علت ،انواع وروش هاي درماني آنها اختصاص دارد .كليات قانون در قرن دوازدهم ميلادي به زبان لاتين ترجمه شد وتا قرن هفدهم در مدارس پزشكي اروپا تدريس مي شد ."

123

121

 

 لازم به ذكر است در كتاب چاپ 92 شكل عنواني اغلب فصل ها واندازه شكل ها ي متن نيز تغيير كرده است .

بخش هايي را كه در جدول با * مشخص شده اند در فايل پيوست قرار دارند .

 

+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در شنبه بیستم مهر 1392 و ساعت 0:5 |

صفحه

در چاپ 1391

در چاپ1392

در كل كتاب

دي اكسيدكربن

اسيد آمينه                      

كربن دي اكسيد

آمينو اسيد

صفحه 3

پاراگراف 2 حداقل 20

تعداد كافي

صفحه 3

شكل 2-1

جهت پيكان بين آزمون فرضيه و تجزيه و تحليل اصلاح شده است.

صفحه 6

انتهاي متن توجه داشته باشيد كه-

پاراگراف 4 صفحه 9 به اين قسمت منتقل شده است.

صفحه 9

پاراگراف 4 به صفحه 6 منتقل شده است.

 

صفحه 10

پرسش و تحقيق – بعد ار سوال 4

5- تحقيق كنيد( نظريه سلولي) چگونه به وجود آمد؟

صفحه 16

اسيد هاي نوكلئيك

فصل ششم

مواد درشت

نوكلئيك اسيد

فصل پنجم

ماده آلي


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در جمعه نوزدهم مهر 1392 و ساعت 23:41 |

بارم بندي درس علوم زيستي وبهداشت سال اول دبيرستان كد1/212

 

فصل ها

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

1

2/5

0/5

1

2

2/5

0/75

1/5

3

3

0/75

1/5

4

5/5

2

3/5

5

4/5

1

2/5

6

-

6/5

4

7

-

4/5

2

فعاليت ها*

2

4

4

جمع

20

20

20

 

* از 4 نمره در نظر گرفته شده براي فعاليت ها درآزمون نوبت دوم و شهريور 1 تا 5/1 نمره سوال را از بخش اول كتاب طراحي نماييد .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در شنبه بیستم آبان 1391 و ساعت 22:17 |
كتاب علوم زيستي و بهداشت (چاپ سال 1391) نوسازي شده است و حدود 40 درصد آن تغيير كرده است.

در چاپ سال 91 كتابهاي زيست شناسي و آزمايشگاه 1 و 2 تغييرات جزئي دارند و از كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي، حدود 30 صفحه حذف شده است . این تغییرات و حذفیات را در ادامه ی مطلب ببینید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در دوشنبه دهم مهر 1391 و ساعت 20:6 |

فعالیت 1- 7 صفحه ی 143

بله – از آنجائیکه تخمک ها در دوران جنینی ساخته می شوند با افزایش سن فرصت آسیب های وارده به تخمک ها نیز بیشتر فراهم می شود. امروزه ققویا پیشنهاد می شود وقتی که پس از 34 سالگی فرزند دار می شوند تا قبل از هفته نهم بارداری آزمایش تشخیص پیش از تولد نشانگانداون را انجام دهند.

فعالیت 2- 7 صفحات 145و 146

باید دقت نمود که هنگام کار با میکروسکوپ و اسلایدها ی شیشه ای مخمر را به درستی بین تیغ و تیغک شیشه ای قرار دهند و هواگیری کنند


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در پنجشنبه چهارم اسفند 1390 و ساعت 1:18 |

 

فعاليت هاي فصل پنجم

فعاليت صفحه 41    1 – قد، رنگ، اندازه بدن، فرم گوشها، فرم دم، شكل صورت و غيره

  2 – همه چهار پا دارند، همه پارس مي كنند، بدن همه آنها پوشيده از مو است، همه دندانهاي تيزي دارند و غيره

فعاليت صفحه43        با توجه به نتايج حاصل از آزمايش تعيين گروه خوني جواب داده مي شود

فعاليت صفحه 44      2 – بله


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در پنجشنبه چهارم اسفند 1390 و ساعت 1:1 |

مواد امتحانی و ضرایب دروس در آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی 91 (جدید)


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد:  سازمان سنجش و آموزش کشور  آخرین تغییرات در مواد امتحانی و ضرایب دروس آزمون کارشناسی ارشد سال 1391 برای گرایش های مختلف رشته زیست شناسی را به شرح زیر اعلام کرده است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در دوشنبه نهم آبان 1390 و ساعت 21:13 |

 فعالیت 1-1 صفحه ی 15

1- سلول های خاطره ای که در نخستین بار ابتلا به یک بیماری تولید می شوند در برخوردهای بعدی با عامل بیماری زا ی همان بیماری با سرعت عامل بیماری زا را شناسایی می کنند و پاسخ ایمنی در برابر آن را افزایش می دهند وبه این ترتیب از ابتلای مجدد به همان بیماری جلوگیری می کنند .

2- پلاسموسیت ها پادتن ترشح می کنند که ترکیباتی پروتئینی هستند وپس از ساخته شدن بر روی شبکه ی آندوپلاسمی زبر از طریق وزیکول هایگلژی به سمت غشاء منتقل شده و از آنجا به خارج از پلاسموسیت ترشح می شوند.

3- آپاندیس یک اندام لنفی است . به هنگام عفونت آپاندیس لنفوسیت های موجود درآن فعال شده وتکثیر می شوند بنابراین تعداد گلبول های سفید افزایش می یابد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در سه شنبه سوم آبان 1390 و ساعت 18:7 |

 

فعاليت هاي فصل اول

فعاليت صفحه 2: 

1  – خطاهاي بينايي:1 -  وقتيكه هوا تاريك است اشيا را به خوبي نمي بينيم 2 - كوچك ديده شدن اشياي دور 3 - ديدن سراب 4 – وقتيكه اتومبيلي به طرف جلو حركت مي كند به نظر مي رسد چرخهاي آن به عقب مي چرخند

خطاهاي شنوايي: 1 - سنگين شدن گوش 2 - وقتيكه آب به گوشمان مي رود گوشمان خوب نمي شنود
 3 - دركنار صداهاي بلند صداهاي ضعيف را نمي شنويم 4 – در خيابان متوجه صداي ماشين ها نمي شويم

خطاي بويايي: 1 - وقتيكه سرماخورده ايم بوها را تشخيص نمي دهيم 2 - وقتيكه ادكلن استفاده مي كنيم اول بوي آنرا احساس مي كنيم ولي بعد از مدتي بوي آنرا احساس نمي كنيم 3 – بوي عطرها را اشتباهي مي گيريم


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در سه شنبه سوم آبان 1390 و ساعت 18:0 |

ساختمان و کاربرد تار عنکبوت :

تار عنکبوت از پروتئین رشته ای فیبروئین ساخته شده است . این پروتئین از آمینو اسید های آلانین و گلیسین ، سرشار است . بیشتر رشته های پلی پپتیدی سازنده ی این پروتئین ، به صورت صفحات بتا آرایش یافته اند . این صفحات در زمینه ای از رشته های آمینو اسید به صورت صفحات آلفا جای گرفته اند . مارپیچ های آلفا با بی نظمی زیادی به هم پیچیده اند و همین بی نظمی باعث خاصیت کش سانی تار می شود .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سرکار خانم حسنيان وآقای سجادی در پنجشنبه بیست و هشتم مهر 1390 و ساعت 11:10 |